Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Základní škola, Rudná, 5. května 583

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Rudná, IČO: 00233773, se sídlem Masarykova 94, 252 19 Rudná, okres Praha - západ.
Příspěvková organizace je zřizována jako základní škola pro první stupeň.
Součástí školy je školní družina, která zabezpečuje výchovu, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků školy v době mimo vyučování.
Součástí školy je školní výdejna a jídelna, která zabezpečuje stravování žáků a pracovníků školy dovozem obědů ze školní kuchyně ZŠ Masarykova 878, Rudná.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola, Rudná, 5. května 583
5. května 583
252 19 Rudná

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola, Rudná, 5. května 583
5. května 583
252 19 Rudná

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou pondělí až pátek 7.30 - 15.00
resp. v provozní době ZŠ

4.4 Telefonní čísla

Ředitelka školy: 728 713 897
Kancelář školy: 311 670 109
ŠD : 605 044 209 nebo
608 044 929
ŠD: 734 202 390

4.5 Adresa internetových stránek

https://zsrudna5kvetna.cz

4.6 Adresa podatelny

Základní škola, Rudná, 5. května 583
5. května 583
252 19 Rudná

4.7 Elektronická adresa podatelny

info@zsrudna5kvetna.cz

4.8 Datová schránka

pwwu5hi

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna 388168319 / 0800
Platby lze provádět přes platební portál Středočeského kraje.

6. IČO

49855263

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

9.1 Poskytnuté informace

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání:
telefonicky
osobně v kanceláři školy

Písemné podání:
žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
předmět žádosti
způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
datum a podpis

10.2. Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje – prostřednictvím ředitele školy.

10.3. Formuláře

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na https://portal.gov.cz/.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony číslo: 561/2004 Sb., školský zákon a 563/2004 Sb., zákon o pedagog. pracovnících
Vyhláškami číslo:
78/2005 Sb. O některých náležitostech pl. pov. šk. docházky
73/2005 Sb. – Vzdělávání dětí se speciálními potřebami
74/2005 Sb. – O zájmovém vzdělávání
72/2005 Sb. – O poskytování poradenských služeb
64/2005 Sb. – O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
48/2004 Sb. – O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky
671/2004 Sb. – O přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ,OU
Nařízení vlády č. 75/2005 ze dne 26. 1. 2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací a výchovné činnosti pedagogických pracovníků.
Výše uvedené zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy v době provozu školy.

11.2 Vydané právní předpisy

Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Dle sazebníku zřizovatele příspěvkové organizace, k nahlédnutí ZDE.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Škola nedisponuje vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva za rok 2021-2022 o činnosti Základní školy, Rudná, 5. května 583 v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

počet žádostí o informace dle zákona, které škola obdržela v letech 2021-2022: 0
počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v letech 2021-2022 vydán.