Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Poskytování informací

ZŠ, Rudná, 5. května 583 zveřejňuje na základě platnosti zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následující základní informace.

Údaje o ředitelce školy

Ředitelka školy: Mgr. Alena Janoušková

Jmenována do funkce dne 1.7. 2010 na základě §166 odst.2 č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě Usnesení rady města Rudná č. 14/10 ze dne 24.5. 2010.

Pravomoci ředitelky školy

 • Ředitelka řídí školu nebo školní zařízení, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků. Odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijních výsledků žáků. Ředitelka odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy (pokud je na škole zřízena). Ředitelka  je povinna účastnit se jednání rady školy, je-li přizvána radou školy. Ředitelka školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.
 • Ředitelka rozhoduje o
  • přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu
  • odkladu povinné školní docházky
  • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
  • přijetí k základnímu vzdělávání, přestupu žáka na jinou školu, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu; povolení pokračování v základním vzdělávání
  • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
  • výši, snížení nebo prominutí úplaty za poskytování školských služeb
  • o povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

Pracovnice určená k poskytování informací, přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení

Mgr. Alena Janoušková, ředitelka školy

 • tel: 311 670 109
 • mobil: 605 044 209
 • e-mail: info@zsrudna5kvetna.cz

Údaje o možnostech odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy

 • Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství školy, která napadené rozhodnutí vydala.
 • Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtou zvláštní právní předpis (zákon č. 71/1967 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.).
 • Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Odvolat se lze proti-: rozhodnutím ředitelky školy ve věcech uvedených v bodě B, odstavec 2

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí ředitele ve věcech výše uvedených je KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Je upraveno vyhláškou č. 150/1958 Ú.I.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace – zákon č. 106/99 Sb.

 • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti.
 • Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
 • Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, – rozhodne o odmítnutí žádosti.
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do tří dnů žadateli.
  • Poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích.
 • O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
 • Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma a více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Přehled nejdůležitějších předpisů

Ředitelka školy se při výkonu své působnosti řídí především:

 • Zákony číslo: 561/2004 Sb., školský zákon a 563/2004 Sb., zákon o pedagog. pracovnících
 • Vyhláškami číslo:
  78/2005 Sb. O některých náležitostech pl. pov. šk. docházky
  73/2005 Sb. – Vzdělávání dětí se speciálními potřebami
  74/2005 Sb. – O zájmovém vzdělávání
  72/2005 Sb. – O poskytování poradenských služeb
  64/2005 Sb. – O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
  48/2004 Sb. – O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky
  671/2004 Sb. – O přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ,OU
 • Nařízení vlády č. 75/2005 ze dne 26. 1. 2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací a výchovné činnosti pedagogických pracovníků.

Výše uvedené zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy v době provozu školy.

Sazebník úhrad

Základní škola nebude žádat úhradu v souvislosti s poskytováním informací.

Výroční zpráva

Výroční zpráva o poskytování informací je součástí celkové výroční zprávy o činnosti školy.