Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Školní poradenské pracoviště

Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně, školní metodik prevence a koordinátor inkluze. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, vychovatelkami a asistenty pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.


Cíle školního poradenského pracoviště

 • poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence rizikových forem chování
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Výchovný poradce

Mgr. Alena Janoušková

Výchovný poradce je pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí  z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

 • Spolupracuje se školním metodikem prevence.
 • Spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte.
 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem a střediskem výchovné péče.
 • Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků.
 • Účastní se výchovných komisí.
 • Průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky.
 •  Metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů v třídních kolektivech.
 • Podílí se na realizaci preventivních programů školy a pomáhá při jeho vytváření. 

Školního metodik prevence

Mgr. František Flemr

Oblasti působení

 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy, které mohou vést k šikaně a kyberšikaně;
 • záškoláctví a prevence školního neúspěchu;
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole;
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole, agresivita;
 • prvotní prevence žáků 1.stupně  / kouření, alkohol, závislost na počítači /
 • projevy rasové a menšinové intolerance;
 • poruchy příjmu potravy, sebepoškozování;
 • domácí násilí a sexuální zneužívání;
 • … a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

Hlavní kompetence metodika prevence

 • Ve spolupráci s pedagogickým sborem školy tvoří preventivní strategii primární prevence ve škole a každoročně preventivní program školy, plánuje, popř. realizuje konkrétní preventivní aktivity pro jednotlivé třídní kolektivy;
 • koordinuje realizaci všech aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších rizikových projevů chování, např. rasismus a xenofobie, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti;
 • metodicky vede pracovníky školy v oblasti rizikových projevů chování (vyhledávání problémových projevů chování), koordinuje jejich další vzdělávání v oblasti prevence;
 • vede písemné záznamy o projevech rizikového chování žáků na škole, eviduje navržená a realizovaná opatření, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování žáků;
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává žáky s riziky, monitoruje varovné signály
 • žákům i jejich zákonným zástupcům poskytuje poradenství o problematice rizikových projevů chování, o možnostech řešení, poskytuje kontakty na spolupracující instituce;
 • koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování žáků.

Koordinátor inkluze

Mgr. Alena Janoušková

 • Monitoruje tvorbu a vyhodnocování IVP a PLPP žáků
 • Koordinuje aktivity podporující osvětu inkluzivního vzdělávání
 • Iniciuje v případě potřeby vícestranné schůzky (s rodiči, speciálním pedagogem, asistentem pedagoga, s ostatními pedagogy, s OSPOD, s PPP a SPC apod.)
 • Vytváří podporu inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání;
 • Spolupracuje s ostatními členy pedagogického sboru
 • Vytváří společně s vedením školy a dalšími relevantními osobami koncepci rozvoje  inkluzivního vzdělávání ve škole
 • Mapuje aktuální stav kompenzačních a didaktických pomůcek a navrhuje jejich doplnění s ohledem na potřeby žáků s SVP
 • Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v rámci inkluzivního vzdělávání  (inkluzivní strategie, principy, vhodné metody apod.)
 • Provádí návrh změn podporující inkluzivní vzdělávání a vyhodnocení úspěšnosti zaváděných změn
 • Provádí identifikaci, pojmenování a vyhodnocení případných „bariér“ inkluzivního  vzdělávání na škole