Školní poradenské pracoviště

Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně, školní metodik prevence a koordinátor inkluze. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, vychovatelkami a asistenty pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.


Cíle školního poradenského pracoviště

 • poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence rizikových forem chování
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Výchovný poradce

Mgr. Alena Janoušková

Výchovný poradce je pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí  z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

 • Spolupracuje se školním metodikem prevence.
 • Spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte.
 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem a střediskem výchovné péče.
 • Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků.
 • Účastní se výchovných komisí.
 • Průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky.
 •  Metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů v třídních kolektivech.
 • Podílí se na realizaci preventivních programů školy a pomáhá při jeho vytváření. 

Školního metodik prevence

Mgr. František Flemr

Oblasti působení

 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy, které mohou vést k šikaně a kyberšikaně;
 • záškoláctví a prevence školního neúspěchu;
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole;
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole, agresivita;
 • prvotní prevence žáků 1.stupně  / kouření, alkohol, závislost na počítači /
 • projevy rasové a menšinové intolerance;
 • poruchy příjmu potravy, sebepoškozování;
 • domácí násilí a sexuální zneužívání;
 • … a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

Hlavní kompetence metodika prevence

 • Ve spolupráci s pedagogickým sborem školy tvoří preventivní strategii primární prevence ve škole a každoročně preventivní program školy, plánuje, popř. realizuje konkrétní preventivní aktivity pro jednotlivé třídní kolektivy;
 • koordinuje realizaci všech aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších rizikových projevů chování, např. rasismus a xenofobie, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti;
 • metodicky vede pracovníky školy v oblasti rizikových projevů chování (vyhledávání problémových projevů chování), koordinuje jejich další vzdělávání v oblasti prevence;
 • vede písemné záznamy o projevech rizikového chování žáků na škole, eviduje navržená a realizovaná opatření, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování žáků;
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává žáky s riziky, monitoruje varovné signály
 • žákům i jejich zákonným zástupcům poskytuje poradenství o problematice rizikových projevů chování, o možnostech řešení, poskytuje kontakty na spolupracující instituce;
 • koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování žáků.

Koordinátor inkluze

Mgr. Alena Janoušková

 • Monitoruje tvorbu a vyhodnocování IVP a PLPP žáků
 • Koordinuje aktivity podporující osvětu inkluzivního vzdělávání
 • Iniciuje v případě potřeby vícestranné schůzky (s rodiči, speciálním pedagogem, asistentem pedagoga, s ostatními pedagogy, s OSPOD, s PPP a SPC apod.)
 • Vytváří podporu inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání;
 • Spolupracuje s ostatními členy pedagogického sboru
 • Vytváří společně s vedením školy a dalšími relevantními osobami koncepci rozvoje  inkluzivního vzdělávání ve škole
 • Mapuje aktuální stav kompenzačních a didaktických pomůcek a navrhuje jejich doplnění s ohledem na potřeby žáků s SVP
 • Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v rámci inkluzivního vzdělávání  (inkluzivní strategie, principy, vhodné metody apod.)
 • Provádí návrh změn podporující inkluzivní vzdělávání a vyhodnocení úspěšnosti zaváděných změn
 • Provádí identifikaci, pojmenování a vyhodnocení případných „bariér“ inkluzivního  vzdělávání na škole