Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Školní družina

Vnitřní řád školní družiny

 1. Přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy spolu s učitelkou, která má na starost ŠD na základě rozhovoru s rodiči. Do zápisního lístku stanoví rodiče dobu odchodu dítěte ze ŠD, s kým ze ŠD odchází nebo zda odchází samo.
 2. Provoz ranní školní družiny je od 6.45 do 7.40 hodin, odpolední školní družina je zajištěna od 11.35 – 17.00 hodin.
 3. Docházka dětí přijatých do ŠD je povinná, neúčast musí omlouvat rodiče (zákonný zástupce).
 4. Do ŠD jsou přivedeni žáci ihned po ukončení vyučování pedagogem.
 5. Jakmile žák vstoupí do ŠD, nesmí ji bez dovolení učitelky opustit. ŠD opouští jedině při odchodu domů, se svolením učitelky.
 6. Před dobou určenou na zápisním lístku může být dítě propuštěno jen na základě písemné žádosti rodičů (zákonných zástupců). S písemným souhlasem mohou děti odcházet samostatně. Rodiče pak přejímají odpovědnost za bezpečnost dítěte během cesty domů.
 7. Při odchodu ze ŠD se děti chovají ukázněně a dlouho se nezdržují ani v šatně, ani před školou.
 8. Žáci a žákyně se nesmí bezdůvodně zdržovat v prostorách WC, než je nezbytně nutné.
 9. Žáci na ulici dodržují dopravní předpisy pro chodce. Při přecházení vozovky zastaví první dvojice minimálně 1 m od vozovky a čeká na učitelku. Učitelka vkročí do vozovky první a poslední ji opouští .
 10. Práci ve ŠD řídí a organizuje učitelka a každý žák je povinen se jejími pokyny řídit.
 11. Žáci a žákyně se při seznámení pravidel ve ŠD zavazují tyto pravidla dodržovat, respektovat je a řídit se jimi po celý školní rok.
 12. Učitelka ve ŠD zodpovídá za řádné využití volného času dětí. Dbá, aby zaměstnání odpovídalo duševnímu vývoji dětí, rozvoji jejich zájmů, upevňování vědomostí, dovedností a návyků získaných ve škole.
 13. Nevolnost nebo poranění dítěte se okamžitě hlásí učitelce, ta zajistí první pomoc a při úrazu zapíše příhodu do sešitu evidence úrazů. Případně sepíše do dvou dnů za účasti ředitelky školy záznam o školním úrazu.
 14. Děti si mohou ve ŠD vypůjčit věci, hračky a stavebnice. Vrácené věci kontroluje učitelka. Dojde-li k svévolnému poškození věcí či hraček, projedná se případ s rodiči a dohodne se způsob úhrady nebo opravy.
 15. Využívání mobilních telefonů ve ŠD je dovoleno pouze po projednání s učitelkou.
 16. Učitelka ŠD dbá na zvýšenou bezpečnost dětí při práci s ostrými předměty ( nůž, nůžky, kružítko apod. ). Při hrách venku nesmějí žáci ostré předměty sbírat.
 17. Učitelka vede žáky k ohleduplnému chování, šetření majetku a k ochraně přírody.
 18. Drahé předměty a peníze do družiny nepatří. Žáci a žákyně za tyto předměty přejímají plnou zodpovědnost.
 19. Rodiče (zákonní zástupci) budou informování o závažných přestupcích svého dítěte ústně, (krátký zápis z jednání) nebo písemně.
 20. Po opakovaném porušení řádu školní družiny může být dítě ze školní družiny vyloučeno.
 21. Po celou dobu ŠD je zajištěn pitný režim.
 22. Za ŠD hradí rodiče 200 Kč za měsíc. Od poplatku může být (po dohodě s ředitelkou školy) osvobozena rodina se špatným sociálním zázemím.

V Rudné, 1. 9.2016
Mgr. Alena Janoušková, ředitelka školy


Sponzoři a donátoři: