Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Ve středu 1. září 2021 se těšíme na všechny děti!!Ve společných prostorách školní budovy používají (v souladu s mimořádným opatřením MZd) všichni žáci, zaměstnanci školy a návštěvníci ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor, …). Tyto ochranné prostředky se nepoužívají ve třídě během výuky.

TESTOVÁNÍ COVID – 19                      
Preventivní testování dětí proběhne 3x po sobě – 1. září, 6. září a 9. září 2021 vždy první vyučovací hodinu.


K testování využijeme neinvazivní PCR testy ze slin, které nám zajišťuje laboratoř

Elphogene, s.r.o., se sídlem Drnovská 1112/60,161 00 Praha 6 – Ruzyně.Prvňáčci se poprvé budou testovat za přítomnosti rodičů 1. září na závěr slavnostního zahájení školního roku ve své třídě pod vedením třídní učitelky. Při testování uvítáme pomoc přítomných rodičů.
 
Testování nepodléhají žáci
– kteří prodělali onemocnění Covid-19 a dosud neuplynulo 180 dnů od prodělání nemoci, doloží potvrzením o negativním PCR testu,
– kteří doloží potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa.


Přítomnost rodičů u testování je možná pouze u žáků 1. – 3. ročníku a v případech hodných zvláštního zřetele (4. – 5. ročník). Pokud mají rodiče zájem být u testování přítomni, informují e-mailem třídní učitelku nejpozději v úterý 31. 8. 2021.

Pokud rodič volí jiný typ schváleného testu, obstará si jej na vlastní náklady. Testování potom probíhá v tělocvičně za přítomnosti paní učitelky.
Žáci, kteří nebudou ve škole první hodinu ve dny určené pro testování se otestují za přítomnosti rodiče v tělocvičně a rodič doručí test do výše zmíněné laboratoře.

Žáci, jejichž rodiče odmítají testování, mohou být ve škole přítomni pouze v případě, že budou používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, a to i při vyučování ve třídě nebo při pobytu ve školní družině. Nemohou společně se spolužáky cvičit a zpívat.

V případě pozitivního testu je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR.

V případě pozitivního testu ve čtvrtek 9. září je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR. O další přítomnosti spolužáků pozitivně testovaného ve škole a souvisejících opatřeních rozhoduje KHS.

Návrat ze zahraničí
Upozorňujeme rodiče, že při návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy jsou po vstupu na území ČR povinni své děti nejdříve 5. den (resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy), nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak.
Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.