Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Zápis ukrajinských dětí do ZŠ, Rudná, 5. května 583 (Зарахування українських дітей до Рудeнської початкової школи )

Zápis ukrajinských dětí do ZŠ, Rudná, 5. května 583

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitelka ZŠ, Rudná, 5. května 583 v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění, dále v souladu se Zákonem č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, stanovila průběh a podmínky, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí cizinců k základnímu vzdělávání do Základní školy, Rudná, 5. května 583, jejíž činnost vykonává Základní škola, Rudná, 5. května 583 ve školním roce 2022/2023, který se v řádném termínu koná:

dne 14. 6. od 14:00 do 17:00 v ředitelně školy

Kritéria přijímání dětí do ZŠ, Rudná, 5. května 583:

Předpokládaný počet přijatých dětí: 0

1) Do základní školy se přednostně přijímají děti s pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ, tedy děti s místem trvalého pobytu v obci Rudná.
2) Do základní školy se dále přijímají děti s pobytem mimo obec Rudnou, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Rudná, 5. května 583
3) Do základní školy se dále přijímají děti s pobytem mimo obec Rudnou.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. bodu k 3. bodu.

Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium (kromě kritéria 1.), rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los, který bude proveden transparentním způsobem.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

K zápisu je nutné osobně doložit následující dokumenty:
• vyplněná Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v českém jazyce či dvojjazyčné verzi, které jsou k dispozici na webových stránkách školy. V případě přijetí přihlášky výhradně v ukrajinském jazyce bude postupováno dle § 16 odst. 2 správního řádu a účastník řízení předloží žádost jak v originálním znění, tak v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

• Pokud je třeba – žádost o odklad povinné školní docházky.
• Doklad totožnosti žadatele i dítěte,
• Vízový štítek nebo záznam o udělení dočasné ochrany nebo potvrzující razítko v cestovním pase.

Žádost o přijetí za dítě podává:
• zákonný zástupce dítěte dle § 183 odst. 7 školského zákona· osoba, která má dítě svěřené do péče,
• obecný opatrovník (určený soudem),
• ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 27. 6. 2022 na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem.


КРИТЕРІЇ ПРИЙOМУ ДІТЕЙ  – ІНОЗЕМЦІВ НА ОТРИМАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА 2022/2023 ШКІЛЬНИЙ РІК

Для дітей іноземців, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні або яким надано візу для перебування понад 90 днів для перебування в Чеській Республіці, що автоматично вважається  законною візою для іноземців з тимчасовим захистом.

14 червня в кабінеті директора школи Рудна, ZŠ, Рудна, 5 травня 583, відбудеться зустріч з 14:00 до 17:00 години

Для реєстрації необхідно особисто подати такі документи:

• Заповнена заява про зарахування дитини до базової освіти чеською мовою або двомовна версія, які доступні на сайті школи. Якщо заява написана  українською мовою, то процедура буде відбуватися згідно  § 16 п. 2 КАС, а  заявник має подати як оригінал, так і  офіційно завірений переклад чеською мовою

• У разі потреби надати прохання про відтермінування обов’язкового відвідування школи
• Документ, що підтверджує особу заявника та дитини.
• Візова наклейка,тимчасовий захист або штамп у паспорті

До заяви про зарахування дитини додається:
• законний представник дитини згідно до частини 7 статті 183 Закону про освіту · особа, якій довірена дитина
•  законний опікун (призначається судом),
• дитячий заклад, якому довірена дитина

Результати процедури вступу будуть оголошені 27 червня 2022 року на сайті школи за присвоєним реєстраційним номером.