Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

VÝSLEDKY ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

 č.j.: ZŠR 4/22

Základní škola, Rudná, 5. května 583 příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla svou ředitelkou ve smyslu ustanovení § 46,§ 165 odst. 2 písm. e) a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že

 vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

u dětí s těmito registračními čísly:                       

Z 02

Z 03

Z 06

Z 07

Z 08

Z 10

Z 11

Z 12

Z 13

Z 18

Z 24

Z 25

Z 27

Z 29

Z 30

Z 31

Z 32

Z 38

Odklad školní docházky udělen:    O 01

                                                           O 02

                                                           O 04

                                                           O 05

Datum zveřejnění rozhodnutí: 3.5. 2022

Patnáctý den po vyvěšení rozhodnutí se považuje za doručené.

V Rudné, dne 3.5. 2022                                       Mgr. Alena Janoušková, ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí nebo odkladu si může zákonný zástupce vyzvednout u ředitelky školy od 3. 5. 2022 vždy 8:00 – 12:00 hod nebo po dohodě na telefonním čísle 728 713 897.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům doporučeně na adresu bydliště.