Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis proběhne v pondělí 23. dubna 2018 od 14:00 hodin do 18:00 hodin v budově základní školy, 5. května 583, dle § 36 odst. 3 zákona 561/2004, školský zákon, pro děti narozené do 31. 12. 2012.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. ročníku Základní školy, Rudná, 5. května 583, okres Praha – západ, příspěvková organizace,
podle § 36 odst. 4 zákona 561/2004, školský zákon, se koná
v pondělí 23. dubna 2018.
Zápis proběhne od 14:00 hodin do 18:00 hodin
v budově základní školy, 5. května 583,
dle § 36 odst. 3 zákona 561/2004, školský zákon, pro děti narozené do 31. 12. 2012.

 • K zápisu přinesou zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
 • Je možné si předem vyplnit žádost a zápisový list do 1. třídy, který je ke stažení zde.
 • Zákonní zástupci dětí, které jsou narozené od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012, přinesou vyjádření pedagogicko – psychologické poradny ke zralosti dítěte pro školní docházku.
 • Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad školní docházky dítěte, přinesou žádost o odklad + doporučení odborného lékaře + vyjádření pedagogicko – psychologické poradny. Žádost o odklad je ke stažení zde.
 • U dítěte, které mělo odklad školní docházky v jiné škole, prosíme zákonné zástupce o přinesení rozhodnutí o odkladu. Dítě by se mělo zúčastnit pohovoru.
 • U dítěte, které mělo odklad školní docházky u nás škole, prosíme zákonné zástupce o sdělení, zda dítě nastoupí k nám do školy. Dítě se nemusí zúčastnit pohovoru.

Zápis se týká dětí narozených v době od 1.9. 2010 do 31.8. 2011. V případě plánované odložené školní docházky přineste s sebou k zápisu potvrzení od odborného dětského lékaře, případně již také doporučení školského poradenského zařízení.

Kapacita třídy 1. ročníku byla stanovena max. do počtu 20 žáků.

Kritéria přijetí:

V případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):

 • Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Rudné (§ 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb).
 • Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Rudné, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Rudná, okres Praha-západ.
 • Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci.

  Poznámka:
  U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

V případě, že v rámci kritéria 2 nebo 3 nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

V Rudné, 9.3. 2018

Mgr. Alena Janoušková, ředitelka školy