Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis do 1. ročníku běžné základní školy proběhne na naší škole v pondělí 3.4. 2017 od 14.00 do 18.00 hodin.

Rodiče k zápisu potřebují rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů a kartičku pojištěnce dítěte. Účast dítěte nutná!!

Dokumenty k vyplnění budou k dispozici v místě zápisu nebo na stránkách školy.

Zápis se týká dětí narozených v době od 1.9. 2010 do 31.8. 2011. V případě plánované odložené školní docházky přineste s sebou k zápisu potvrzení od odborného dětského lékaře, případně již také doporučení školského poradenského zařízení.

Kapacita třídy 1. ročníku byla stanovena max. do počtu 20 žáků.

Kritéria přijetí:

V případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Rudné (§ 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb).
  2. Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Rudné, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Rudná, okres Praha-západ.
  3. Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci.

    Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

V případě, že v rámci kritéria 2 nebo 3 nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

V Rudné, 8.2. 2017 Mgr. Alena Janoušková, ředitelka školy

Potřebné dokumenty stahujte zde: