Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU NA ROK 2023/2024

Zápis proběhne ve čtvrtek 20.4. 2023 od 13.00 do 18.00 hodin v budově naší školy.

Rodiče k zápisu potřebují rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů a kartičku pojištěnce dítěte.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad školní docházky dítěte, přinesou Žádost o odklad + doporučení odborného lékaře + vyjádření PPP.

U dítěte, které mělo odklad školní docházky v jiné škole, prosíme zákonné zástupce o přinesení rozhodnutí o odkladu. Dítě by se mělo zúčastnit pohovoru.

U dítěte, které mělo odklad u nás ve škole, prosíme zákonné zástupce o sdělení, zda dítě nastoupí k nám do školy. Dítě se nemusí pohovoru zúčastnit.

Kritéria přijetí:

1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Rudné (§36 odst. 7 zákona č. 561/2004 SB.)

2. Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Rudné, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ, Rudná, 5. května 583.

3. Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci.(Drahelčice)

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dní nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

V případě, že v rámci kritéria 2 nebo 3 nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující kritérium, protože by došlo k překročení kapacity, stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi těmi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která budou dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele.  Informace o čase a místu veřejného losování bude vyvěšena na webových stránkách školy minimálně 3 kalendářní dny před konáním losování. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.