Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Sběr přihlášek , případně žádostí o odklad začne dne 16.4. 2020, skončí 30.4. 2020.Žádosti lze poslat datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Po obdržení žádosti Vám bude na mail poslána zpráva o přijetí žádosti a registrační číslo dítěte. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webu školy v nejbližším možném termínu po skončení sběru přihlášek.

Zápis proběhne ve čtvrtek 16.4. 2020 od 13.30 do 18.00 hodin. v budově Základní školy 5. května 583, dle § 36 odst. 3 zákona 561/2004, Školský zákon. K zápisu se dostaví děti, které jsou narozené od 1.9. 2013 do 31.8. 2014.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad školní docházky dítěte, přinesou Žádost o odklad + doporučení odborného lékaře + vyjádření PPP.

U dítěte, které mělo odklad školní docházky v jiné škole, prosíme zákonné zástupce o přinesení rozhodnutí o odkladu. Dítě by se mělo zúčastnit pohovoru.

U dítěte, které mělo odklad u nás ve škole, prosíme zákonné zástupce o sdělení, zda dítě nastoupí k nám do školy. Dítě se nemusí pohovoru zúčastnit.

Kritéria přijetí:

Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Rudné (§36 odst. 7 zákona č. 561/2004 SB.)

Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Rudné, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ, Rudná, 5. května 583.

Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dní nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

V případě, že v rámci kritéria 2 nebo 3 nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující kritérium, protože by došlo k překročení kapacity, stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi těmi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která budou dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Soubory ke stažení: